Sunday, March 27, 2005

دیارِم سُنقر -علی عمرانیدیارِم سُنقر

ای وطنم ای سُنقرِم ، دیارِم
ای سَنو تُرپاغو مَنِم مَزارِم

سَنَّه ری بؤ خاطره لَر کی وارِم
اؤشاغلَروگُل، سَه اُؤزو باهَارِِم

ای تُرپاغو سُرمَه بزِم گئوزلَرَه
ایوش دیرمانُو گَلین اؤلَن دُوزلَرَه

سُهیلو گُل تَکی گئولَن أؤزلَرَه
شیرین دیلؤ مَزَّه وِِِِِرَن سؤزلَرَه

سُنقر، دانِش،أؤریلَری شاد ایلَه
یِخِلمیش اُؤریلَری آباد ایلَه

تُرپاغَه گییَن اؤشاغلَرو یاد ایلَه
سَننّه مَنِم غُصَّه مِنَه داد ایلَه

سُنقر؟ سَه سِز گیمَه أؤری باقْلَیَم
آچ قؤجاقو تا سَنی قؤجاق لیَم

بؤینِمَ قُل آت ،آؤقَجَه آقْلَیَِم
سُوزلَرویی دیم ، اُؤریوُ داغلَیَم

سُنقر أؤری دَردی مَنه چؤخ اُلمی
قان أؤرَیم بُو دنیارَه تُوخ اُلمی

یوخ اُلمی دَرد بیلَن أؤری ، یوخ اُلمی
باشده گیچَن گون لَرو تانسُوخ اُلمی

خؤش اُلَه آؤ باشدَه گیچَن گون لَره
شاغرَه چَکَن بیچین بیچَن گون لَره

تُلوغدَه بَرک عَیران ایچَن گون لَره
شادلو غِنَه کؤنَی بیچَن گون لَره

غیرَت جامِنَه سُو ایچَن گون لَره
مَردانَه لوغ رَختی بیچَن گون لَره

خؤش اُلَه آو شاؤ چَرَه لَر وختِنَه
کؤلگَه رَه کی قَهوَه خانَه تَختِنَه

چایدَه گَلَن قِز آچِلَن بختِنَه
گَلین قِزو مین جوقلؤ آغ رَختِنَه

آت یارؤوَه آؤ چوپی چَکماغلَری
دامنَه دؤرَنلَر تؤیَه باخماغلَری

اَروارلَرو کُوچَه سِپِرماغلَری
آقشَم اُلَننَه آشَه باخماغلَری

خَمیر دیارِننَه یاتَن گَجَّه لَر
یاری گَجَه خَمیر چاتَن گَجَه لَر

گونَّه تُوتَن ، تَنؤر آچَن گَجَّه لَر
هاردَری آؤ چُوری یاپَن گَجَّه لَر

هاردَری آؤ سُوزایشِرَن قُولاغلَر
هاردَری آؤ چارشئ تُوتَن دُوراغلَر

هاردَ رِه لَه دَرد بیلَن اؤشاغلَر
گیدِلَه بو دنیارَه آؤ قُؤناقلَر

دنیانو دا شیرین لُوقی قالمَمی
هیچ قاپُونی شادلُوقه نَه چالمَمی

هیچکَه بؤ دنیارَه تاوان آلممی
هیچ کَسَه دنیا اُؤریئ یانمَمی

حسرَتَم آؤ شیرین شیرین سُؤزلَرَه
نامَردیچی اَگِلمیَن دوزلَرَه

حسرَتَم آؤ آشنا باخن گُئوزلَرَه
هامی نَجُور باش قُوریلَه دؤزلَرَه

وختی سَحَر گُلی اُؤزه گُولِردی
سَحَر بانکِی نماز وختی اُولِردی

جانماز عطرِننَه اتاق دؤلِردی
یَکَه نَنَه قاب باجَه نی سُولَردی

اُو موقع بی مَردانَه لوق واریدی
ایولَردَه رَه گُل خانَه لوق واریدی

بیجّه ایولُوق یگانَلُوق واریدی
هاردَه بُو جُور بیگانَه لوق واریدی

قارداش بُخلِنَه باخمَزدی قارداشَه
یؤلاش که خَنجَر وُرمَزدی یؤلاشَه

دَرَه _ نَنَه ، یاقلُوز وُرمَزدی باشَه

یُوخدی گؤچَه لَردَه آؤ چاوُش سسی
باباوَه گُور گُور زائِرینی سَسلَسی

سینُوق سینُوق اُؤریلَری بَسلَسی
خادِمَه دی گَجَّه چِراغ آچمَسی

قَلَنقُولوغ ، آی تُوتِلَن گَجََّه لَر
مِس غازانَه قاشُق دُؤگَن گَجَلَه لَر

چِللّه لَرِ ی باشَه وُرَن گَجَه لَر
قُورؤ اؤزِم قُوزِِِنَه یِن گَجَّه لَر

شُوشَمَکی یَه خُوش اُلَن اُؤریلَر
آردی سارؤ تازَه یاپَن چُوریلَر

غیرَت یُؤلِنَّه قِرتِلَن تُوسیلَر
هَر کَه بیلئو رِی اُؤری کُؤریلَر

قَدیمکیلَر یاخچی دانِشماغلَری
بیر بیری احوالی آراشماغلَری

بیر بیری دَردِ دلی بیلماغلَری
اینّی تَبَروکدی اؤ تُرپاغلَری

قَدیمکیلَر شیرین شیرین سُوزلَری
قَدیمکیلَر آؤ مهربان گئوزلَری

یادلَری خیر هاردَه رِلَه اؤزلَری
دؤشدی گؤگ اُوزِنَه اؤ یُولوزلَری

اُوشاغلَرو برکلَری گؤگ مین جُوغی
اُتاق لَرو ردیف ردیف یاسُوغی

مِس غازانی مِس تاوَه سی قاشُوقی
دُکانلَرو شیرین شیرین قاتُوقی

سُنقر اِمام زارَه نؤ سُوق بلاغی
دَرمان ایلَردی ناخُوشی ناساغی

اُوردَه گیچَن یاشلَنَردی دُوراغی
گیچمی دا آؤ بِلاغدَه کی چراغی

خُوردَه اُشاغلَر قُول و قُولواغلَری
گَلینلَرو مین جُوقلُو بُویماغلَری

تازَه دُوغَنلَر تازَه قُویماغلَری
یَکُّه نَنَه باغلییَن بیلواغلَری

گئون دیواردَه گییَنَه ، آقشَم اُولَننَه
یَتیم آناسی خَیمَه نی وُرَننَه

یَتیمُو آؤ کُوچی اُؤری دُولَننَه
مَنِم تَکی کِز گیچِرردؤ َسنَّه

اِشِق گؤن نؤز که گَجَه یِل دؤنَردی
یَتیم آناسی شم لَری آچَردی

یَتیم آؤ کوچی اُؤریی دُولِردی
خیمَه غذاسی اُؤریی تُوتَردی

ای سُنقر ، ای بزلَرَه غَمخوار اُولَن
ای سَه بزَه مُونِس اُولَن یار اُولَن

ای هامی غملَردَه بزَه وار اُولَن
غریب قناریلَرَه گُلزاراُولَن

ای سَه بزِِم اَجدادمِز تُرپاغی
ای باشی اُوجَّه ایرانو اُوشاغی

ای کِز غریب لَر اُؤریی چِراغی
دُوراغ سُو سُوز غَریبلَرو بلاغی

یُولّوزو دؤشسی تُوپاغَه ای فَلَک
یارلمیشو گُل دَرماغَه ای فَلَک

فرهادلَری چَکدو داغَه ای فَلَک
غُللَر قؤرو تَنگ قوجاقَه ای فَلَک

قامَتی گُل اؤغلانلَرویی سَس لَه
رشید رشید جوانلَرویی سَس لَه

یَکَه یَکَه خَزانلَرویی سَس لَه
گَنَه غریب باوانلَرویی سَس لَه

سُنقُر ، جانِم قُروان بؤ تُرپاعُه
غَریبلَرو گَلِل لَه باش وُرماغَه؟

دی نَنَه لَر گئوزی قُوماؤ باخماغَه
بلبل تَکی باش وؤرو تیز تیز باغَه

هیچ نَنَه گئؤزی قاپُو رَه قالمَسی
هیچ باجی قارداشیچی داغلَان مَسی

هیچ کَه باوان قاپسینی کِز چالمَسی
هیچ دادایَه خَل اُؤره یی یانمَسی

سُنقر هامی اُوشاغلَرو شاد اُوسی
غَریبلَروننّه ، همیشه یاد اُوسی

مَکتَبَه گیِین اُوشاغُو اُستاد اُوسی
دَروازؤ آچُوخ ایوؤ آباد اُوسی

شیرین شیرین کُرپَه لَرو چاق اُوسی
یَکَّه لَرو جانی هامی ساق اُوسی

همیشه دایم سَه أوزؤ آق اُوسی
سُنقر ایللّه چار طَرَفو باغ اُوسی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home