Saturday, June 11, 2005

سنقر و نواحى ترك نشين مجاور آن٫ بخشى از آذربايجان جنوبىسنقر و نواحى ترك نشين مجاور آن٫ بخشى از آذربايجان جنوبى

سؤزوموز

تركهاى سنقر

سونقور-سنقر-سونقار كلمه اى تركى به معنى شاهين پرنده شكارى است. ريشه كلمه از سون تركى به معنى پايان و دنبال (تعقيب كننده) است كه با بسط معنى براى پرنده وحشى و تعقيب كننده شكار بكار رفته است. اين كلمه از زبان تركى وارد زبانهاى فارسى و عربى شده است. سونقور پرنده شكارى شاهان ترك بوده است. در نام برخى از شاهان ترك نيز بكار مىرفته است (باى سنقر٫ آق سنقر و غيره).

شهر سنقر و نواحى ترك نشين مجاور آن٫ بخشى از آذربايجان جنوبى است كه در تقسيمات ادارى كشور به استان كردستان ضميمه شده است. فقط در ناحيه قروه بيش از هشتاد روستاى ترك از آذربايجان جدا شده و به استان كردستان داخل شده است.

تركهاى اين بخش از آذربايجان به لحاظ زبانى و فرهنگى به سرعت در حال از بين رفتن هستند. اساسىترين خواست تركهاى اين مناطق انتزاع اين بخش هاى ترك نشين از استان كردستان و ادغام آنها فعلا در استانهاى آذربايجان (مثلا همدان٬ زنجان) و در آينده در ايالت آذربايجان (كه مىبايست تشكيل شود) است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home